Nasu Nohara ? Oishi no zu (A Picture of Nasu Nohara ? Oishi)

Japan

Edo period (1615-1868), About 1800