Soga Jurō and Tora Gozen

Utagawa Yoshikazu

Edo period (1615-1868), 1857