Maiko Kyoto (1)

Kiyoshi Saito

Showa period (1926-1989), 1961