Charleston scene

Magazine Street

Elizabeth O'Neill Verner