Letter to Yoshida Heiroku

Toyotomi Hideyoshi

Momoyama period (1573-1615), 1582