Kyūbaku Jidai: Toei-zan Yuran no Zu (Excursion to Mt. Toei)

Toyohara Chikanobu, Published by Maki Teu

Meiji period (1868-1912), 1889