Kanman Pond (Famous Views in the Nikko Mountains)

Keisai Eisen

1843