Interrelationship: Quality, Unity

Fritz Glarner

1953