Helmet (Kabuto with Oni Maedate)

Unkai Mitsusada

Edo period (1615-1868)