Forty-seven Faithful Samurai, Tokuda Magottai Shigemori

Utagawa Yoshitora

About 1847 - 1852