Fifty-three Stations of the Tokaido: Nihombashi (Tokaido gojusantsugi: Nimhombashi)

Ando Hiroshige

Edo period (1615-1868), Late 1830s