Fans

Nozawa Teiu

Meiji period (1868-1912), About 1900