Dish

China

Qing dynasty (1644-1912), Qianlong period (1736-1795)