Diagonal, Leon Polk Smith, oil on canvas

Diagonal

Leon Polk Smith

1952