calligraphy

Brush Flying, Ink Dancing

Wang Fang Yu

1985