Bowl

China

Qianlong period (1736-1795), About 1745