Blue, Black, White, Leon Polk Smith, oil on canvas

Blue, Black, White

Leon Polk Smith

1946