Approach to Agra, No. 3

Yoshida Hiroshi

Showa period (1926-1989), 1932