Apollo

Royal Prussian Iron Foundry, Gleiwitz

About 1800