Ame no Ushibori (Rain at Ushibori)

Kawase Hasui

Showa period (1926-1989), November 1929