Aesculapius

Royal Prussian Iron Foundry, Gleiwitz