A Color Picture of Matsumaru

Toyohara Kunichika

1866