100 Views of Kyoto (Miyako Hyakkei), no. 22, Sorin-ji Temple

Yoshitoyo Hokusai, Published by Ishiwa

Edo period (1615-1868), About 1840